Indi mamasyar sa babaye nga lagawan (Dont date a girl who travels my own Hiligaynon version)

I did my best to translate the English version of Don’t Date a Girl Who Travels by Adi and here it is:

Gakay-ag lang permi iya buhok nga namula na tungod sa init sang adlaw. Pila naman siguro kaadlaw wala sila kakita-ay sang husay. Gapalangitom na iya panit nga sang una daw bulawan. Indi pa gani ini morena kundi nasunog, napal-ak, damu linya, pilas, samad kag kinadtan. Sa kada kuris nga makita mo sa iya kalawasan, damu siya istorya nga indi mo gid malipatan.

Indi ka magtilaw pamasyar sa isa ka babaye nga lagawan. Kabudlay sang iya dalan. Kung gusto mo malang manyapon kag maglantaw sine, indi nalang. Magbuang lang siya, matyag mo daw namatyan. Gapangita siya bag-o nga ubrahon; bago nga gakalatabo, ara na ina sa iya dugo. Indi siya malipay sang malahalon mo nga salakyan kag sang gamhanan mo nga relo. Mayo pa magsaka siya sa bukid ukon maglumpat sa eroplano kontra mabatian ya ang tinikal mo.

Indi ka magtilaw pamasyar sa isa ka babaye nga lagawan kay indi ya ka pag-untatan asta indi mo siya pagbaklan sg baratuhon nga pulungkuan. Sabaron ya ka nga magsakay sa sa eroplano asta makuha ya ang iya gusto. Indi na siya ya maghugyaw sa pinakamahal nga baylehan ukon magbayad isa ka libo kag kwatro mil kada gab-e sa isa ka magamo nga buluthu-an kay bal-an ya nga isa ka semana sang kasadya ang iya maaguman kung ara siya ya sa pihak nga dalan.

Laban-laban, indi ni sya kapadugay sa ubra ukon permi sya gatanga sa plano nga maghalin. Indi ya gusto makapoy sa handom sang iban kay may ara man siya ya plano nga kaugalingon. Bisan ano lang da kaya niya ubrahon kag gaabot lang ang kwarta paagi sa pagsaot, pagkanta ukon pagpinta. May ara siya isa ka dako kag lapad nga panumduman. Amu indi ka gid magsala istorya parte sa ubra mo nga katalaka.

Indi ka magtilaw pamasyar sa isa ka babaye nga lagawan. Bisan matyag mo gin-uyangan ya lang ang iya tinapusan, indi mo siya mabasol. Bisan gaubra siya sa dagat ukon sa hangin ,ini nga ubra matalom, indi mahabol. Wala sya kabalo kung san-o ang sweldo pero wala siya gapangampo kay bal-an ya nga kalipay sang kabuhi kag kung kaya mo man bala ini, iya ginahingyo.

Indi ka magtilaw pamasyar sa isa ka babaye nga lagawan kay kis-a wala man siya piho nga pakadtuan. Wala siya plano kag wala siya kis-a gapundo sa kasunod sang iya gusto. Wala siya sang relo kay ang isa ka adlaw indi matakos. Kung gapanawag ang dagat indi ya mapunggan nga mamisok sa kalibutan pero natun-an ya nga damo pa mas importante kontra diri.

Indi ka magtilaw lagaw sa isa ka babaye nga lagawan kay ang baba ya indi mapunggan. Indi ya gid ka pagtikalan, bisan imo ginikanan kag abyan pero wala siya nahadlok ihambal ang iya nga punto parte sa nagkalain-lain nga isyu.

Indi ya ka kinanglan. Kabalo siya mabuhi nga wala mo nabuligan. Kabalo siya magluto para sa iya kaugalingon kag wala siya labot kung maupod ka sa iya ukon indi. Malipatan ya ka kung kaabot na siya sa iya pakadtu-an kay nalipay siya mabuhi sa subong, indi sa nakalimtan. Mahilig siya mangilala kag mangita sang tawo nga pareho sa iya. Tanda-i nga sa imo, matak-an lang siya.

Amo gane indi ka gid magtilaw lagaw sa isa ka babaye nga lagawan kung indi ka malang kasarang. Kung wala mo man ginplano nga maluyag sa iya, indi mo gid siya paghigtan. Wala ka karapatan.#

I really want to travel a lot that’s why I keep a page Jorge Parker hanging aroundΒ but I know it’s nothing compared to others. Big things come from small beginnings though! Enjoy the rest of the break!

Me making the best out of my Cagayan De Oro escapades
Me making the best out of my Cagayan De Oro escapades
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s